Algemene voorwaarden

OLINO PAPERWORKS Int. BV, Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

23-08-2016

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Brabant te Eindhoven

 

 Artikel 1 -Algemeen

 

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “verkoper” dient hieronder tevens te worden verstaan “opdrachtnemer”.

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “koper” dient hieronder tevens te worden verstaan “opdrachtgever”.

Olino Paperworks Int. wordt in deze voorwaarden aangeduid als verkoper, zijn wederpartij als koper.

Alle aanbiedingen van verkoper, alle overeenkomsten tot verkoop van zijn producten en alle overeenkomsten tot uitvoering van enig werk worden beheerst door deze voorwaarden.

Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de koper op enigerlei wijze mocht worden verwezen uitdrukkelijk van de hand.

Van deze voorwaarden afwijkende bedingen in enige overeenkomst gelden slechts indien zij door verkoper schriftelijk zijn aanvaard en slechts voor de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt.

 

Artikel 2 - Offerte en opdracht

 

Iedere aanbieding of prijsopgave door verkoper is geheel vrijblijvend.

Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding door verkoper van een bestelling of opdracht. De inhoud van deze schriftelijke aanvaarding geeft de inhoud van de overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs te leveren door koper.

Aanvullingen op en wijzigingen van overeenkomsten gelden pas na schriftelijke bevestiging door verkoper.

Gegevens in drukwerken verstrekt door verkoper zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en zij binden verkoper niet. Voor foutieve gegevens is verkoper niet aansprakelijk.

Door verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen, monsters en dergelijke zijn eigendom van verkoper en mogen zonder diens toestemming niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter hand worden gesteld.

 

Artikel 3 - Levering en risico

 

Levering geschiedt per auto voor de magazijnen of op het werk van koper. Indien magazijnen of werk niet bereikbaar zijn per auto, zulks ter beoordeling aan verkopers chauffeur, is koper gehouden onverwijld een andere plaats aan te geven waar levering dient te geschieden. De hierdoor veroorzaakte meerkosten komen voor rekening van koper.

Leveringen met een waarde van € 295,00 en meer geschieden franco. Leveringen van minder dan € 295,00 geschieden voor rekening van koper. Minimum ordergrootte bedraagt € 125,00 –  ; kleinere orders uitsluitend na overleg en met administratiekosten.

Alle goederen, zowel franco geleverd als niet franco geleverd, reizen voor risico van koper. Indien koper de goederen tijdens het vervoer wenst te verzekeren zijn de kosten daarvan voor zijn rekening.

De keuze van het vervoermiddel is aan verkoper. Belemmering of tijdelijke verhindering van het gekozen vervoermiddel verplicht verkoper niet tot het inzetten van een ander vervoermiddel. Voor schade van koper ten gevolge van het uitvallen van het vervoer, om welke reden dan ook, is verkoper niet aansprakelijk.

Verkoper heeft de bevoegdheid om goederen die, hoewel gereed, door een oorzaak onafhankelijk van zijn wil niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, voor rekening en risico van koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had levering plaatsgevonden.

De in offertes genoemde levertijden zijn geheel vrijblijvend.

De overeengekomen levertijd geeft aan de vermoedelijke termijn tussen de datum van de verkoopbevestiging zijdens verkoper en de datum waarop geleverd wordt; in het geval van levering in gedeelten wordt onder levering verstaan de levering van het eerste gedeelte.

De overeengekomen leveringstermijn is een termijn bij benadering en geldt niet als fatale termijn.

Voor de gevolgen van het overschrijden van de overeengekomen leveringstermijn aanvaardt verkoper geen aansprakelijkheid.

Een overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn door verkoper geeft koper niet het recht de bestelling te annuleren dan wel de ontvangst of betaling van de goederen te weigeren, noch verplicht deze overschrijding verkoper tot enigerlei vergoeding aan koper.

Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens verkoper, uit welken hoofde dan ook, heeft verkoper het recht om de leveringstermijn te verlengen tot koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt verkoper zich het recht voor de inklaring van deze goederen te bewerkstelligen met uitsluiting van koper, ongeacht welke bedingen overigens tussen hen gelden.

 

Artikel 4 - Overmacht

 

Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden welke redelijkerwijs geacht moeten worden aan levering of aan tijdige levering door verkoper in de weg te staan.

Als overmacht gelden onder andere alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder, bezwaarlijker of onmogelijk wordt, zoals stormschade of andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zowel in Nederland als in het land van herkomst der materialen, oorlog of oorlogsgevaar, ook buiten Nederland, verlies of beschadiging van materialen gedurende transport, ziekte van werknemers, in- of uitvoerverboden of belemmerende maatregelen van enige overheid, epidemie, brand, sabotage, verkeersstoring of blokkades, breuk aan machines of middelen van vervoer, niet of niet tijdige ontvangst van door verkoper ingekochte materialen en of grondstoffen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van verkoper vallen, op grond waarvan nakoming redelijkerwijs niet van verkoper gevergd kan worden.

Tijdens een situatie van overmacht wordt de nakoming door verkoper van diens verplichtingen opgeschort voor een periode van drie maanden zonder dat daarvoor een nadere overeenkomst is vereist; de aanvangsdatum van de situatie van overmacht wordt behoudens tegenbewijs vastgesteld door verkoper.

Indien de situatie van overmacht drie maanden heeft voortgeduurd is verkoper gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Koper kan na het aflopen van de termijn van drie maanden van verkoper niet méér verlangen dan een uitspraak omtrent het al dan niet ontbinden van de overeenkomst.

In geen enkele geval komt aan koper enige vordering tot schadevergoeding toe.

 

Artikel 5 - Afname

 

Koper is verplicht om de bestelde goederen in ontvangst te nemen zodra deze worden aangeboden.

Indien koper op dat ogenblik niet tot afname van de aangeboden goederen overgaat kan verkoper de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Verkoper kan, in tegenstelling tot het bepaalde in het vorige lid, ook besluiten de goederen voor rekening en risico van koper op te slaan, waardoor verkoper aan zijn leveringsplicht heeft voldaan, een en ander onverminderd zijn recht om daarnaast schadevergoeding van koper te vorderen.

 

Artikel 6 - Reclames

 

Koper heeft het recht om het door hem gekochte voor verzending te controleren.

Klachten jegens verkoper over gebreken der geleverde goederen dienen binnen vijf werkdagen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd aan verkoper te worden medegedeeld.

Beantwoord de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst en heeft Koper tijdig gereclameerd, dan is Verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs.

Reclame op geleverde goederen hebben geen invloed op reeds eerder geleverde goederen noch op nog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden overgedragen ter uitvoering van een en dezelfde overeenkomst.

In geval van een verborgen gebrek dient koper binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek te reclameren middels een e-mail aan verkoper.

Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde te hebben ontvangen, geaccepteerd en goedgekeurd.

Klachten over gebreken worden door verkoper niet in behandeling genomen indien koper niet op stipte wijze zijn betalings- en andere verplichtingen nakomt jegens verkoper.

 

Artikel 7 - Prijswijzigingen

 

Indien na het sluiten van de overeenkomst doch voor de levering van de goederen door verkoper te betalen inkoopprijzen of andere kostenfactoren zoals bijvoorbeeld arbeidsloon, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, belastingen, wisselkoersen, prijzen van grondstoffen of andere heffingen of prijzen in binnen- en buitenland worden verhoogd respectievelijk worden ingevoerd is Verkoper gerechtigd om de daaruit voortvloeiende prijsstijgingen door te berekenen aan Koper.

Wanneer in het geval van afroeporders door de gegeven afroepspecificaties de overeengekomen hoeveelheid wordt overschreden is Verkoper gerechtigd om het meerdere te schrappen of te leveren tegen dagprijs.

 

Artikel 8 - Ontbinding

 

Koper doet, behoudens andersluidend beding in deze voorwaarden, afstand van ieder recht op ontbinding van de gesloten overeenkomst op grond van artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek of op grond van een andere wettelijke bepaling.

 

Artikel 9 - Betalingscondities en eigendomsvoorbehoud

 

Alle facturen dienen zonder enige vorm van aftrek of verrekening te worden voldaan binnen 15 dagen na levering van de goederen.

De eigendom van goederen gaat, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eerst over op koper nadat deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan verkoper verschuldigd is geheel heeft voldaan, met inbegrip van eventuele schadevergoeding, kosten en of interest.

Tot aan het tijdstip van betaling als bedoeld in dit artikel is koper gehouden om de geleverde goederen op te slaan op een wijze die deze als het eigendom van verkoper kenbaar doet zijn, indien zulks door verkoper wordt verlangd.

Indien door of vanwege verkoper geleverde goederen worden vermengd of bestanddeel worden van andere goederen of een ander goed, of indien van de geleverde goederen andere goederen of een ander goed worden gevormd zal de eigendom van deze andere goederen of dit andere goed terstond op koper overgaan. Levering wordt geacht te geschieden op het moment van de handeling waardoor de goederen hun zelfstandigheid verliezen. Tot aan het tijdstip van betaling aan verkoper van al hetgeen aan hem verschuldigd is zal koper deze goederen onder zich houden en opslaan op een wijze die ze als het eigendom van verkoper kenbaar doet zijn, zulks indien verkoper dit verlangt. In dit verband worden leveringen die achter elkaar zijn geschied op grond van een order beschouwd als een partij goederen, welke in zijn geheel eigendom van verkoper blijft totdat alle betreffende facturen door koper zijn voldaan.

Koper is in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn van 15 dagen. Een ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Bij verzuim van tijdige en volledige betaling is Koper vanaf de vervaldag over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van twee procent boven de wettelijke rente per maand, waarbij een deel van een maand wordt gerekend als een volle maand. In evenbedoeld geval, evenals in het geval van faillissement, stillegging of liquidatie van de onderneming of het bedrijf van Koper, alsmede indien koper surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling is gevraagd, enig beslag op zijn goederen en of vorderingen wordt gelegd, alsmede indien Koper overlijdt, vervalt ieder door verkoper verleend krediet en zijn alle door koper nog aan Verkoper verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In deze gevallen is verkoper gerechtigd alle leveranties, onverschillig uit welke overeenkomst met koper zij voortvloeien, te staken en de betreffende overeenkomsten zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden; een en ander onverminderd het recht van Verkoper om volledige schadevergoeding te vorderen, gederfde winst en interessen daaronder begrepen en onverminderd het recht van verkoper om goederen die krachtens het bepaalde onder Artikel 4 nog het eigendom van Verkoper zijn terug te nemen.

Indien koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd om buiten de koopsom en de rente daarover van koper alle incassokosten te vorderen die het gevolg zijn van diens niet betalen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd indien verkoper voor de inning van enige vordering hulp van een derde heeft moeten inroepen, welke noodzaak ter beoordeling van verkoper is. Zij bedragen vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van vijfentwintig euro. Indien door verkoper het faillissement van koper wordt aangevraagd komen de kosten daarvan ten laste van de boedel.

Iedere overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat koper op grond van door verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

Gedurende de uitvoering van de overeenkomst is verkoper gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot dat koper op verzoek en ten genoege van verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen jegens verkoper uit de overeenkomst of anderszins.

 

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Alle uit door verkoper gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats of vestigingsplaats van verkoper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 - Slotbepaling

 

Indien één of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen strijdig mochten blijken met bepalingen van dwingend recht en of bepalingen vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegd overheidsorgaan dan worden die bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van deze voorwaarden voor zover de laatste strijdig waren.

Voor zover van toepassing moeten in deze voorwaarden onder machines tevens worden verstaan installaties, onderdelen, toebehoren en gereedschappen.

Vanaf de datum dat deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Brabant te Eindhoven vervallen alle voorgaande algemene voorwaarden van verkoper.